ترجمه و شرح حلقات شهید صدر
33 بازدید
محل ارائه: مرکز آموزشهای غیر حضوری حوزه علمیه خواهران
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت آموزشیار
زبان : فارسی